Sinh hoạt chào cờ tuần 27 "Kỉ ngiệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3"


Anh: Hai Lê