Đã có điểm kiểm tra giữa kì môn Hóa (điều chỉnh).


Xem tại đây!