Định hướng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.