Thông báo lịch học trên truyền hình từ ngày 06/04 đến 17/04/2020