Khai giảng năm học 2023-2024 trường Phan


Ảnh: Thanh Xuân