Công tác chuẩn bị 70 năm lập Trường

Công tác chuẩn bị 70 năm lập Trường


Ảnh: Ban báo chí