Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2021

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2021


Xem thông tin tại đường link dưới đây.

http://pbcbt.edu.vn/document/view/303/%C4%90%E1%BB%8Bnh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-tuy%C3%AAn-truy%E1%BB%81n-th%C3%A1ng-12/2021