Thông báo về việc tiếp nhận học viên GDTX năm học 2021-2022