Hạnh kiểm 2020-2021


Hướng dẫn download hạnh kiểm.

1. Bấm vào Download hạnh hiểm.

2. Chọn menu Tệp, chọn tiếp Lưu dưới dạng, chọn Tải xuống bản sao...