Khối 12-Điểm kiểm tra HK2 môn Hóa, Sinh và danh sách học sinh tô sai..


Điểm kiểm tra HK2 môn Sinh.

Điểm kiểm tra HK2 môn Hóa.